Ian Dagnall

Keichiku Rides

Routes

Yukuhashi to Beppu

75 mi 6,940 ft
Ian Dagnall

Keichiku Rides

Ian Dagnall

Keichiku Rides

Yukuhashi to Minami Yufu

76 mi 7,025 ft
Ian Dagnall

Keichiku Rides